измами (гл.) - со (предл.)

Но луѓето се жалеа: „Ах, нѐ измамивте со таа ретроспекција”.
„МАРГИНА 22“ (1995)