лоцира (гл.) - себеси (зам.)

Гаше прашува како Дерида се лоцира себеси во однос на Хајдегер, особено со оглед на Хајдегеровото признавање на еден фундаментален недостаток во секој мајчин јазик (во овој случај, грчкиот јазик, и пошироко сфатено, секој западен јазик, вклучително и францускиот).
„МАРГИНА бр. 10“ (1997)