лоцира (гл.) - внатре (прил.)

Тоа е, можеби, како што тврдеа некои, карактеристична одлика на постмодернизмот, кој себеси се лоцира внатре во една (пост?)апокалиптична визија.
„МАРГИНА бр. 35“ (1997)