оформи (гл.) - неправилен (прид.)

На крајот се оформи неправилен круг од ничкосани глави.
„Пустина“ од Ѓорѓи Абаџиев (1961)