покаже (гл.) - погрешен (прид.)

Оној надрилекар од ветеринар ни покажа погрешен пат.”
„Маргина бр. 36“ (1997)
Замислата колективно да учиме се покажа погрешна. Се губеше време.
„Исчезнување“ од Ташко Георгиевски (1998)