првне (гл.) - са (прид.)

Горе се појави Геле Колишев со темна сенка во лицето и лснати очи Ние првни са качиме и удрик бела шарка.
„Исчезнување“ од Ташко Георгиевски (1998)