привлече (гл.) - купувач (имн.)

Кога државата би добила монопол за продажба, би се укинала и традиционалната корист од конкуренцијата со која се привлекуваат купувачите.
„МАРГИНА бр. 6-7“ (1994)
Наметнување на рекламирањето и брендирањето врз јавниот простор Консумеризмот, индустријата и профитот сѐ повеќе ги преобликуваат јавните простори, согласно барањата на симболичката економија чија цел е да се привлечат купувачи и инвеститори.
„Простори на моќта“ од Зоран Попоски (2009)