привлече (гл.) - факт (имн.)

Моето внимание го привлече фактот што многу фабрики во Република Македонија што произведуваат стока за широка потрошувачка, денес фактички се „производители” и на импозантни количини на шкарт.
„Маргина бр. 36“ (1997)