се (гл.) - пиштол (имн.)

РИСТАЌИ: Што е ова?!... Што е ова, сестро?!... Надвор лежи ага, а внатре се пиштоли...
„Антица“ од Ристо Крле (1940)