создава (гл.) - лош (прид.)

Тој ги разјадува, рушејќи има ги сликите на визијата, создава лоша проценка на подоцнежната старост.
„Мудрецот“ од Радојка Трајанова (2008)