спаси (гл.) - са (прид.)

Татко, како непартиец, но и со сомневања за него­вото минато кај надлежните партиски кадровски служби, кои одлучуваа за сè и сешто, брзо увиде дека нема никакви шанси да напредува во судската кариера, макар и само на стручен план, како експерт по шумските деликти, па отка­ко ги откри отоманските сиџили, односно судски регистри и кадиски записи на битолскиот кадилак, кои не можеле да стигнат во централните архиви во Цариград, не се спаси са­мо од новото заминување туку ја спасуваше и нашата ид­нина.
„Ервехе“ од Луан Старова (2006)