стане (гл.) - еден (бр.)

Од турското завојување на Балканскиот Полуостров стана една промена.
„За македонцките работи“ од Крсте Петков Мисирков (1903)
Кога ќе пораснат тие ќе знаат да изградат и голем мост преку реката па двата брега да станат еден.
„Билјана“ од Глигор Поповски (1972)