ги (зам.) - лоцира (гл.)

Улпијан (Domitius Ulpianus / II–III век) Бидејќи работничките проблеми воопшто не се нови, токму затоа правните корени на оваа дисциплина со доста практични консеквенци – а со тоа и на самите работни спорови кои произ- легуваат од специфичниот трудовоправен однос, внимателниот истражувач, без поголеми тешкотии, може да ги лоцира во бо- гатата ризница на Римското приватно право и подоцнежната негова рецепција во речиси сите европски национални правни поредоци – кое, за разлика од македонското, беше составувано низ „ситото и решетото“ на многумина разборити и доблесни правници, кои им одржаа вистинска лекција по право на сите антички, средновековни и современи народи...
„Работни спорови - Позитивни примери од судската пракса“ од Димитар Апасиев (2011)
По добиените информации од мисиите, воените планери можеле да ги лоцираат основните жаришта на партизанското движење.
„Македонија низ нишанот на САД и Британија“ од Тодор Чепреганов (2012)