мене (зам.) - ангел (имн.)

Ти си за мене анѓел. Накусо речено: сѐ!
„Антица“ од Ристо Крле (1940)