таков (зам.) - пакост (имн.)

Даскалов е и премногу сериозен за да стори таква пакост.
„Синот“ од Србо Ивановски (2006)