аболиција (имн.) - на (предл.)

Па сепак, никој не се залага за аболиција на фармерството.
„МАРГИНА бр. 17-18“ (1995)