ангел (имн.) - спасител (имн.)

Нè гледаат како да сме учители, како да сме ангели спасители.
„Прва љубов“ од Јован Стрезовски (1992)