вештина (имн.) - ѓавол (имн.)

4. Пропагандата е вештина ѓаволот да се фотографира без рогови и со две здрави нозе.
„МАРГИНА бр. 8-9“ (1994)