предмет (имн.) - извлече (гл.)

Едноставно речено, реди-мејд е некој предмет извлечен од контекстот, кој во извесна смисла е конвенционален, а преместен во нов и поинаков контекст, тој радикално ја менува својата функција.
„МАРГИНА бр. 8-9“ (1994)