раст (имн.) - злат (прид.)

Кренат гори в лесни танци - занишан рог - реска страст; милозлив во меки ланци вилнее со пребраз раст злат заводлив јасни краци до невратна злокоб-сласт распенет во горки зраци нечитливи строи знаци сводот слеп од таа власт. okno.mk | Margina #32-33 [1996] 140
„МАРГИНА бр. 32-33“ (1996)