кон (предл.) - профит (имн.)

Дури и националните вести се первертирани, бидејќи станаа подвиг ориентиран кон профит, откако Tish го презема CBS.
„МАРГИНА бр. 11-12“ (1995)
Традиционалните Њорд-ориентирани програмски јазици - FORTRAN, COBOL и останатите - се дегенерирани примитивни форми на овие универзални системи, валканости на кон профит ориентираните корпорации. (...) Персонална трансформација е прикриена цел на двата система.
„МАРГИНА бр. 32-33“ (1996)