прав (прид.) - преод (имн.)

Тука недвој­бено се работи за импликација на Hegel-овиот панлогизам и врз естетското под­рачје и тоа во смисла дека за уметноста е суштествен правиот преод низ духот, што значи дека мора сетилниот елемент во уметноста да биде продуховен.
„МАРГИНА бр. 15-16“ (1995)