са (прид.) - вели (гл.)

Сакан мори Петро! ѝ се врекнува Митра, ууу коуку лош лаф! коуку лошо каунајте! Ми са вели за твој чувек така!
„Исчезнување“ од Ташко Георгиевски (1998)