са (прид.) - жали (гл.)

И викнала при себе тој што донел книгата и го питала за сите работи што са жали тамо, и дала му дар и рекла му: „Кога ќе да си идеш, да ми се кажеш.“
„Избор“ од Јоаким Крчовски (1814)