са (прид.) - крсти (гл.)

Шо са крстиш мори Петро? ја забележува Митра, мајка ѝ на Чана. Нов ден, мори Митро, со Господ напред!
„Исчезнување“ од Ташко Георгиевски (1998)