са (прид.) - може (гл.)

Пелагија туку ја погледнува прекорно, ама Чана како да не ја забележува, продолжува Коуку са може побргу да си оат при мајка и при татко чим си и палат!
„Црна билка“ од Ташко Георгиевски (2006)