са (прид.) - ѝ (зам.)

И многу пати ја прашале чија е дштерка и зашто са ѝ отсекли руките.
„Избор“ од Јоаким Крчовски (1814)