са (прид.) - пуле (имн.)

Бре, сме се поднамалиле! како за себе проговори Вангел, а Петре прифати Така и мене ми са пуле.
„Исчезнување“ од Ташко Георгиевски (1998)
Тогаш и Чана крвта ја замени со насмевка и со грлен глас С ршета бабо Петро? Как ти са пуле дујната! Шо са чине надруф!
„Исчезнување“ од Ташко Георгиевски (1998)
Танаско веднаш ја забележува промената и ѝ потшепнува на жена си Ва момта занциа дома, не ми са пуле арна! ама Танаскоица не успеа да ја наговори.
„Исчезнување“ од Ташко Георгиевски (1998)