свој (прид.) - пакост (имн.)

Посакувајќи да се движи, златото се стремеше кон својата пакост.
„Мудрецот“ од Радојка Трајанова (2008)