а (сврз.) - прав (прид.)

А правите ќе да летнат да не ги фане огин.
„Избор“ од Јоаким Крчовски (1814)