затоа (сврз.) - за (предл.)

На нивните сопственици Пансионот им издава и посебни гаранции за обештетување, но затоа за тие кучиња добро и се наплатува.
„Животраг“ од Јован Стрезовски (1995)