или (сврз.) - неправилен (прид.)

Континуумот на виртуални слики е фрагментизиран, просторот е иситнет според правилното или неправилното декомпонирање на времето.
„Маргина бр. 36“ (1997)