отколку (сврз.) - за (предл.)

Последнава за Србија има поголемо значење, отколку за Бугарија, оти Бугарија може да излезе на Егејското Море и преку Кавала и Деде-Агач.
„За македонцките работи“ од Крсте Петков Мисирков (1903)
Целоста на Турција за нас е поважна, отколку за Русија и за Западна Европа.
„За македонцките работи“ од Крсте Петков Мисирков (1903)
Суло и Злате пијат и спремни се на мигот од мудурот, ќатипот или мулазимот да скокнат и да извршат секаква заповед. Не толку поради убавата ракија и разните мезиња отколку за домаќинката си поседоа гостите и поправија „важни муабети".
„Крпен Живот“ од Стале Попов (1953)
Повеќе за одење, отколку за враќање, вели Јон и се оддалечува надолу, ми се губи под куќата.
„Пиреј“ од Петре М. Андреевски (1983)
Побргу тие беа за жалење отколку за потсмев.
„Големата вода“ од Живко Чинго (1984)
Во ваквите случаи попрво се работи за зголемена симулација отколку за виртуелна реалност. 52 Margina #15-16 [1995] | okno.mk
„МАРГИНА бр. 15-16“ (1995)
Се превидувало дека повеќе станувало збор за „детски“ фантазмогории отколку за еден коруптен, презреан, декадентен „интелект“.
„МАРГИНА бр. 26-28“ (1996)
Универзалната Тјурингова машина би имала потреба од многу повеќе инструкции за да успее да воспроизведе некоја низа на случајни настани отколку за да симулира периодичен процес.
„МАРГИНА бр. 29-31“ (1996)
За мене самиот поим е еден помошен израз, и тоа повеќе за опис отколку за категоричко именување на новата историска состојба; повеќе демократско двоумење на самиот поим самиот во себе да се утврди, отколку некаков недвосмислен знак, симболички орден врз шинелот на историското време.
„Маргина бр. 36“ (1997)
Стариот газда посебно го сакал Григура, покажувал поголема грижа отколку за своите деца. Нико Кочо го одврзал ќесето.
„Бунар“ од Димитар Башевски (2001)
И ние двете се грижиме за неа како и ти, ама од сега натаму повеќе да се грижиш за куќава кога останува сама отколку за Пеличка.
„Црна билка“ од Ташко Георгиевски (2006)
Почувствува дека е многу погладен за духовната отколку за земската храна.
„Мудрецот“ од Радојка Трајанова (2008)