така (сврз.) - за (предл.)

Детството и училиштето да ѝ бидат радост како за самата неа така за тебе и за мајката Перса!
„Црна билка“ од Ташко Георгиевски (2006)