ајде (чест.) - де (изв.)

Ајде де да го видам да ми објасни оној што сакаше нешто да ми објаснува.
„Балканска книга на умрените“ од Мето Јовановски (1992)
- Ајде де... Па не се толку? - Мислиш строги... - ја прекина Рада среде збор.
„Последната алка“ од Стојан Арсиќ (2013)