ЕУ (скр.)

Започнал процес на широка образовна, културна и научна дејност на македонските иселеници. 26 ноември 2009 – во вечерните часови, во Скопје пристигна шефот на шведската дипломатија и претседавач на ЕУ, Карл Билт.
„Џебна историја на македонскиот народ“ од Група автори (2009)
Амстердамскиот договор од 1997 година и Шенгенскиот договор од 1999 година создадоа простор креиран да промовира економска либерализација, особено поголема мобилност на капитал и работна сила во рамките на ЕУ преку елиминација на граничната контрола меѓу земјите членки.
„Простори на моќта“ од Зоран Попоски (2009)
Спротивно од ССМ, КСС велеа дека ако работникот, кој бил отпуштен од работа поради деловна причина – на пример, поради издавање на деловна тајна, според тогаш постоечкиот закон, работодавецот требаше да провери дали може да го врати работникот под променети услови – сега таа одредба се брише и тоа било во согласност со директивите на ЕУ!?
„Обезвреднување на трудот“ од Савески, Апасиев, Ковачевски, Василев (2010)
6.  Правосудните анализи на Министерството за правда покажуваат дека во РМ, со оглед на бројот на жители, ако се земе предвид европскиот просек, не треба да има повеќе од 400 судии – додека, пак, кај нас, бројот на судии во моментов е над 630.
„Работни спорови - Позитивни примери од судската пракса“ од Димитар Апасиев (2011)
Во заклучокот се наведува дека искуствата во тој поглед во ЕУ се различни.
„Календар за годините што поминале“ од Трајче Кацаров (2012)
Хетероген збир на јазици и култури, единствена интеграција на суверени европски земји МАКЕДОНИЈА поткована за големото Европско семејство демократски, политички, и економски Бидете и вие дел од ЕУ!
„Поетски блесок“ од Олга Наумовска (2013)
Дојдете во ЕУ, област на слобода безбедност и правда...
„Поетски блесок“ од Олга Наумовска (2013)