алт (м.)

Догорувам во созвучја на горчлив алт.
„Камена“ од Анте Поповски (1972)
9. Догорува летото во созвучја на горчлив алт.
„Камена“ од Анте Поповски (1972)
Гласовите се престорија во хор во кој водечки алт го врескаше моето име – тоа гласот од шалтерот упорно ја истураше својата еднолична содржина.
„Ниска латентна револуција“ од Фросина Наумовска (2010)