далек (прид.)

Глас Далеч од баштина, далеч од роднини, Не в чужда за мене земја, В полјани кичести, зелени долини, Самичак в планина шетам ја.
„Пeсни“ од Рајко Жинзифов (1863)
Организацијата и Македонците досега на далеко растојание ги оддалечија интересите на Македонија од бугарските.
„За македонцките работи“ од Крсте Петков Мисирков (1903)
Пријателе, пријателе, далек, пијан одам од копнеж и жед.
„Слеј се со тишината“ од Ацо Шопов (1955)
Меѓу годините и мракот, болјарите го кинат црнилото од острите камења на далекиот пат кон Портата.
„Пловидба кон југ“ од Александар Прокопиев (1987)